Wednesday, 13 February 2019

HOME

ABHIDHARMAKOSA

སྟོན་པ་འཇིག་རྟེན་མིག་ནི་ཟུམ་གྱུར་ཅིང་། །དབང་གྱུར་སྐྱེ་བོ་ཕལ་ཆེར་ཟད་པ་ན། །
དེ་ཉིད་མ་མཐོང་རང་གར་གྱུར་པ་ཡི། །ངན་རྟོག་རྣམས་ཀྱིས་བསྟན་པ་འདི་དཀྲུགས་སོ། །
"nimīlite śāstari lokacakṣuṣi kṣayaṁ gate sākṣijane ca bhūyasā| adṛṣṭatattvairniravagrahaiḥ kṛtaṁ kutārkikaiḥ śāsanametadākulam
大師法眼久已閉 堪為證者多散滅 不見真理無制人 由鄙尋思亂聖教 
The Master, the eye of the world, is closed; the witnesses, for the most part, have perished; the Law is put into confusion by persons who have not seen the Truth; and by bad sophists, independent, from whom nothing is gained. 


རང་བྱུང་རང་བྱུང་བསྟན་པ་གཅེས་འཛིན་རྣམས། །མཆོག་ཏུ་ཞིར་གཤེགས་འགྲོ་མགོན་མེད་པ་ན། །
འདོམས་མེད་ཡོན་ཏན་འཇོམས་པར་བྱེད་པ་ཡི། །དྲི་མས་དགའ་མགུར་དེང་སང་འདི་ན་སྤྱོད། 
gate'tha śāntiṁ paramāṁ svayaṁbhuvi svayaṁbhuvaḥ śāsanadhūrdhareṣu ca| jagatyanāthe gaṇaghātibhirmataiḥ niraṅkuśaiḥ svairamihādya caryate
自覺已歸勝寂靜 持彼教者多隨滅 世無依怙喪眾德 無鉤制惑隨意轉 
For he who knows for himself has departed on the Supreme Path, 
as well as the supports of the Law of the one who knows for himself: the world no longer has a Protector. 
The defilements, which destroy spiritual qualities, now have full liberty. 


དེ་ལྟར་ཐུབ་པ་དག་གི་བསྟན་པ་ནི། ལྐོག་མར་སྲོག་ཕྱིན་འདྲ་དང་དྲི་མ་རྣམས། 
སྟོབས་དང་ལྡན་པའི་དུས་སུ་རིག་ནས་ནི། ཐར་པ་འདོད་པ་དག་གིས་བག་ཡོད་གྱིས།
iti kaṇṭhagataprāṇaṁ viditvā śāsanaṁ muneḥ| balakālaṁ malānāṁ ca na pramādyaṁ mumukṣubhiḥ
既知如來正法壽 漸次淪亡如至喉 是諸煩惱力增時 應求解脫勿放逸 
Seeing that the Law of the Muni is in its last breath, 
and that it is the hour of the forces of the defilements, 
those who desire liberation should be diligent." LAMA GESHE G. THARCHIN'S ARCHIVE